21
جولای

معرفی گیربکس سیاره ای

ساختار گیربکس خورشیدی (سیاره ای) به این گونه می باشد که یک دنده در مرکز قرار دارد و دو یا چند دنده همزمان به صورت سیاره به دور دنده مرکز می گردند دلیل نامگذاری به خورشیدی (سیاره ای ) به همین خاطر است به دلیل درگیری همزمان دو یا چند چرخ دنده همزمان گیربکس تحمل بار بیشتری نسبت به گیربکس هلیکال و حلزونی دارا می باشد و کم حجم بودن از مزیت های گیربکس های خورشیدی می باشد و امکان مونتاژ طبقات بر روی هم این تنوع نسبت را در این نوع گیربکس رقم می زند و محدودیتی در نسبت گیربکس خورشیدی وجود ندارد.
مجموع چرخ دنده های گیربکس خورشیدی اغلب زمانی مفید هستند که نسبت سرعت به گشتاور زیادی در یک مجموعه فشرده از چرخ دنده ها مورد نیاز باشد تنش های محرک روی دندانه های زیادی وارد می شود بنابراین متعادل می گردد در نتیجه ان طرح دوام زیادی پیدا می کند دنده های خورشیدی نسبت به دنده های استاندارد می تواند مقاوم تر باشد و گشتاور های زیادی را انتقال دهد به دلیل درگیری همزمان دو یا چند چرخ دنده به صورت همزمان گیربکس خورشیدی تحمل بار بیشتری نسبت به گیربکس هلیکال و حلزونی دارا می باشد کم حجم بودن از مزیت های گیربکس های خورشیدی می باشد و امکان مونتاژ طبقات بر روی هم این تنوع نسبت را در این گیربکس رقم می زند و محدودیتی در نسبت دور گیربکس خورشیدی وجود ندارد.

مزایای گیربکس خورشیدی :

1- سهولت تعمیرات و نگهداری

2- لقی بسیار کم

3- راندمان تا98%

4- تحمل گشتاور های بسیار بالا

5- کوپل بسیار ساده و سریع الکتروموتور

6- تعویض آسان قطعات در محل نصب

7- تنوع در نسبت دور و اتلاف کم نیرو

8- صرفه جویی در مصرف انرژی برق

9- حجم کم

دلایل استفاده ازروغن درداخل گیربکس های خورشیدی وسایرگیربکس ها :

۱-کاهش اصطحکاک بین قطعات وافزایش بازده آنها.

۲- کاهشگرماوانتقال آنازقطعات متحرک به محفظه .

۳- حفاظت ازسطوح دربرابرزنگ زدن.

۴- کاهش صدا.

درگیربکس های خورشیدی بایدازروغن دنده صنعتی استفاده کردکه خصوصیت تحمل فشاروانتقال سریع حرارت ازداخل به بیرون راداشته ودارای موادافزودنیEPباشد. این موادبه کاهش فرسودگی سطحی چرخدنده هاوبلبرینگهاکمک می کند. درواقع این افزودنیهاتحت تاثیرگرماوفشاربین سطوحی که درمعرض بارقرارگرفته اندبه صورت شیمیایی باسطوح مشابه واکنش نشان می دهندوپوشش محافظی ایجادمیکنندکه ازتشکیل ریزجوشهاوگرفتگیهای بعدی جلوگیری میکند.

قبل ازراه اندازی دستگاه ازمقدارمجازروغن داخل گیربکس اطمینان حاصل شود.

روغن داخل گیربکس درمرحله اول پساز ۱۰۰ساعت کارکردودرمراحل بعدی پساز ۱۰۰۰ ساعت کارکردبایدتعویض گردد.

به دلیل گرمای داخل گیربکس وانبساط روغن می توان ازمخازن انبساط روغن استفاده کرد.درشکل زیر نحوه قرارگیری این مخازن روغن نشان داده شده است:

گیربکس خورشیدی

عدم توجه به مواردزیرباعث آسیب گیربکس میشود:

1)ازنصب گیربکس برروی سطوح ماشینکاری نشده جدداخوددار یفرمایید.موقع نصب گیربکس دقت شودوپایه هایالکتروموتوربه شاسی پیچنشود.

2)درصورت اعمال تنش یاباربیش ازحدمجازبه گیربکس حتماازمحدودکنندههای گشتاورنیرواستفاده شود.

3)به دلیل جلوگیری ازاکسیده شدن محورهای ورودی وخروجی بایدسطح آن راتمیزوسپس گریسکاری نمائید.

4)قبل ازاستارت دستگاه حتی به صورت لحظه ای حتماداخل دستگاه روغن ریخته شود.جهت اطلاع ازمقدارونوع روغن وموقعیت قرارگیریس وپاپه واومخزن روغن به صورت شکل بالا وکاتالوگ شهباز گیربکس مراجعه شود.

5)روغن دستگاه رادرمرحله اول پساز 100 ساعت ودرمراحل بعدی پساز1000 ساعت تعویض شود.

6)هر300 ساعت یک بارحتماپیچ برنجی که حاوی آهنربامی باشدبازتااگربراده های آهن به آن چسبیده تمیزشود. درصورتی که طی دودورهم توالی براده های زیادی به آهنرباباشدحتماجهت بررسی ورفع عیوب احتمالی اقدام شودتابه قطعات دیگرآسیب نرسد.

7)درگیربکسهایی که توان ورودی ازتوان حرارتی آن بالاتراست باید ازرادیاتورخنک کننده روغن استفاده شود.

8)عدم نصب صحیح واستفاده نادرست ازدستگاه وهرگونه شکستگی که براثرحمل ونقل ایجاد میشود.

9)هرگونه بازشدن وتعمیردستگاه توسط افرادغیرمجاز.