11
آگوست

دلایل استفاده از دستگاه سیلو تراش در دامداری

توصیه می شود جهت جلوگیری از فساد سیلـو و حفظ ارزش غذایی آن از سطح سیلو روزانه 15 سـانتی متر برداشت شود . با استفاده از تراکتور یا بیل لدر و حتی کارگر قابلیت تنظیم سطح قابل برداشت را از دست می دهیم .علاوه بر آن وسایلی مثل لدر با ضربه زدن به سطح سیلو و ایجـاد شکاف ، نفوذ پذیری هـوا را به درون سیـلو افـزایش می دهد . در نتیجه با افزایش امکان رشد باکتریهای هوازی ، کاهش کیـفیت مواد غذایی موجود در سیـلو را خواهـیم داشت و مـواد غـذایی سیلودچار فساد و پوسیدگی وکپک خواهد شد . همچنین با بودن سیلوتراش در مزرعه میزان پرت سیلو پایین خواهـد آمد و ورود تدریـجی سیــلو به فیدر باعث بالا رفتن کیفیت تی . ام .ار بدست آمده خواهد شد .همچنیـن در اثرضربه زدن به سیلو و رشد مایکو توکسین ها علی الخصوص آفلاتوکسین ها که یکی از عوامل سقط در دام است فعـال می شود ، بنابراین از مهمترین دلایل دیگر استفاده از سیلوتراش در مزرعــه کـاهش سقط دام خواهد بود .  

استفاده از سیلـوتـراش موجـب کاهش زمـان تهـیه خوراک خواهد شـد و در کاهـش نیـروی انـسانی هم موثر خواهد بود.

مزایای استفاده از سیلوتراش :    

  1. 1 – کاهش سقط در دام

  2. 2 – جلوگیری از فساد ، پوسیدگی ، کپک و ایجاد شکاف و هوازی شدن سیلو

  3. 3 – حفظ کیفیت ارزش غذایی مواد و بالا رفتن کیفیت

  4. 4 – جلوگیری از پرت سیلو

  5. 5 – قابلیت تنظیم سطح برداشت ( روزانهcm 15 )

  6. 6 – کاهش زمان تهیه خوراک و نیروی انسانی

  7. 7 – افزایش رکورد شیر